Tussen lyriek en religie

Over het vertalen van poŽzie uit de bijbel

Naar een idee van vertaler Gerard Rasch (1946-2004), die voor de Nieuwe Bijbelvertaling onder meer aan Job werkte, organiseert Poetry International een discussie over het vertalen van poŽzie uit de bijbel. Dat deze sinds mensenheugenis een rijke bron van inspiratie vormt voor dichters behoeft geen betoog. Maar wat te doen met de poŽzie in de bijbel zelf? Geschriften als de Psalmen, het Hooglied, Job en Prediker zijn teksten die zowel gelovigen als niet-gelovigen raken en hebben ontegenzeggelijk literaire kwaliteiten. Maar in hoeverre is het mogelijk die over te brengen in een andere taal? Wat zijn de voorwaarden hiervoor? Hoort de nadruk op de schoonheid te liggen of op de waarheid van de tekst, aangezien religie en lyriek voortdurend door elkaar lopen? Deze vragen en aanverwante kwesties komen ter sprake in een gesprek tussen dichter en meelezer van de Nieuwe Bijbelvertaling Piet Gerbrandy, vertaler van de Naardense Bijbel Pieter Oussoren, en hebraÔst en Arameesdeskundige Jan Fokkelman. Het gesprek wordt geleid door journalist Gert J. Peelen.

13 juni, 16.00 uur